میدونم این کمیک امروز نبود!
نتونستم کمیک امروزو ترجمه کنم!
برای همین یه کمیک از قبلا ها پیدا کردمو ترجمه کردم!