تصور کنید قرار است در یک تأتر که تمام نقش های آن حیوانات هستند بازی کنید:

کدام حیوان را انتخاب می کنید

البته باید به این نکته هم توجه کنید که فکر می کنید شخصیتتون به کدوم حیوان نزدیک تره ؟
     - آیا مثل اسب، نجیب و متین هستید؟
     - یا مثل شیر، پرقدرت و با اُبُهَّت؟
     - یا (خدایی نکرده) مثل روباه، حیله گر؟
     - یا (بلا نسبت) مثل الاغ، بسیار زحمت کش؟
     - یا (خدایی نکرده) مثل کوالا، تنبل و خابالو؟
     - یا ...
منبع:بسام http://bassam.mihanblog.com/